چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا ....

چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا ....

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ممکن الوجود است (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی