چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا ....

چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا ....

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • واجب الوجود است (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی