غسل ترتیبی عبارت است از شستن کامل به ترتیب :

غسل ترتیبی عبارت است از شستن کامل به ترتیب :

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی