آن کس که به خدا روز جزا ایمان دارد باید به وعده خود وفا کند:سخن کیست؟

آن کس که به خدا روز جزا ایمان دارد باید به وعده خود وفا کند:سخن کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی