خداوند چه حد و مرزی برای قرآن خواندن مشخص کرده؟

خداوند چه حد و مرزی برای قرآن خواندن مشخص کرده؟

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یک صفحه در روز (14 نفر)
  • یک آیه در روز (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی