اين سخن از كيست؟(به ركوع و سجود طولانيه افراد ننگريد،شايدازروي عادت باشد ولكن به راستگويي وامانت داري انها بنگريد.)

اين سخن از كيست؟(به ركوع و سجود طولانيه افراد ننگريد،شايدازروي عادت باشد ولكن به راستگويي وامانت داري انها بنگريد.)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی