هيچ چيز سزاوارتر از زبان براي زنداني شدن به مدت طولاني نيست.. ای سخن از کیست؟

هيچ چيز سزاوارتر از زبان براي زنداني شدن به مدت طولاني نيست.. ای سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی