کدام روش از انواع روش شناسی نهج البلاغه، بخشی نگر و جزئی نگر است؟

کدام روش از انواع روش شناسی نهج البلاغه، بخشی نگر و جزئی نگر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ترتنیبی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی