قرآن با اشاره به چه امری وقوع آخرت را وعده تخلف ناپذیر الھی ذکر می کند؟(omid2000)

قرآن با اشاره به چه امری وقوع آخرت را وعده تخلف ناپذیر الھی ذکر می کند؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی