اولین و برترین کاتب و حافظ قران چه کسی بود

اولین و برترین کاتب و حافظ قران چه کسی بود

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت علی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی