كدام گزينه بترتيب بيان كننده نوع ارزش در « آسایش وراحت بودن » و « داشتن خانه » مي باشد؟

كدام گزينه بترتيب بيان كننده نوع ارزش در « آسایش وراحت بودن » و « داشتن خانه » مي باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی