اولین سوره قرآن ..... و آخرین سوره آن ناس می باشد.

اولین سوره قرآن ..... و آخرین سوره آن ناس می باشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی