بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد

بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام حسین ع (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی