بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد

بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی