به انجام دادن کاری که درستی آن برایت روشن نیست تصمیم مگیر (سخن کیست؟)

به انجام دادن کاری که درستی آن برایت روشن نیست تصمیم مگیر (سخن کیست؟)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی