آنکه فردا را از عمر خود حساب کند مرگ را در جایگاه واقعیش قرار نداده

آنکه فردا را از عمر خود حساب کند مرگ را در جایگاه واقعیش قرار نداده

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی