ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر داشته: «امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پ

ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر داشته: «امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید» با توجه به این ماده شخصی مبلغ پ

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی