انسانها مانند پشه به سمت نور حمله می کنند، این سخن از کیست؟

انسانها مانند پشه به سمت نور حمله می کنند، این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی