اين سخن از كيست؟ ادب هرگز سودمند نباشد، مگر آنكه با خرد قرين گردد. mina72

اين سخن از كيست؟ ادب هرگز سودمند نباشد، مگر آنكه با خرد قرين گردد. mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی