نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است ؟

نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است ؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جن (7 نفر)
  • نمل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی