نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است ؟

نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است ؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی