نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است ؟

نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی