نزدیک ترین شما به من روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند. از کدام بزرگوار است؟

نزدیک ترین شما به من روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند. از کدام بزرگوار است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی