این سخن از کیست؟(گناهی که تو را پشیمان کند ,بهتر از کار نیکی ست که تو را به خود پسندی وا دارد)

این سخن از کیست؟(گناهی که تو را پشیمان کند ,بهتر از کار نیکی ست که تو را به خود پسندی وا دارد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی