قرآن رابطه ی خداوند و انسان را بر چه اصلی تو صیف می کند ؟

قرآن رابطه ی خداوند و انسان را بر چه اصلی تو صیف می کند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی