پايه‌ريزی حکومت بر مبنای اسلام توسط پيامبر(ص) مقارن با کدام واقعه است؟

پايه‌ريزی حکومت بر مبنای اسلام توسط پيامبر(ص) مقارن با کدام واقعه است؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • هجرت (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی