نام اولین مسجد در مدینه که شتر پیامبر در آنجا زانو زد؟

نام اولین مسجد در مدینه که شتر پیامبر در آنجا زانو زد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی