زندگی هر انسانی جاده ای ایست که به نهانخانه وجودش منتهی میشود ..این سخن از کیست؟؟؟؟

زندگی هر انسانی جاده ای ایست که به نهانخانه وجودش منتهی میشود ..این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی