این جمله از کیست؟صداقت و راستگويي، ريشه و اساس ايمان و زينت براي انسان مي باشد.

این جمله از کیست؟صداقت و راستگويي، ريشه و اساس ايمان و زينت براي انسان مي باشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی