شک در نماز بین 2 و 3 در قیام چه حکمی دارد؟

شک در نماز بین 2 و 3 در قیام چه حکمی دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی