درآیه 200 سوره آل عمران، مقدم شدن واژه اصبروا بر صابروا چه نکته ای را می رساند؟

درآیه 200 سوره آل عمران، مقدم شدن واژه اصبروا بر صابروا چه نکته ای را می رساند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی