این شعر از کیست؟ در بنفشه زار چشم تو من ز بهترین بهشتها گذشته ام

این شعر از کیست؟ در بنفشه زار چشم تو من ز بهترین بهشتها گذشته ام

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی