کدام سوره به نام کوهی است که درآن حضرت موسی(ع)با خدا مناجات کرد؟

کدام سوره به نام کوهی است که درآن حضرت موسی(ع)با خدا مناجات کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی