معنای واژه ی بی کرانه چیست

معنای واژه ی بی کرانه چیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی