كدام يك از موارد، زير به عنوان يك «تاكتيك» براي كسب نيرو و توان بيشتر براي ادامه‌ي تبليغ اسلام تلقي مي‌گردد؟

كدام يك از موارد، زير به عنوان يك «تاكتيك» براي كسب نيرو و توان بيشتر براي ادامه‌ي تبليغ اسلام تلقي مي‌گردد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی