فرمود: راستي، قوي ترين ركن و ستون ايمان است.

فرمود: راستي، قوي ترين ركن و ستون ايمان است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی