این سخن از کیست؟ هر که گفتارش نيکو باشد، پيروزي در برابر اوست.

این سخن از کیست؟ هر که گفتارش نيکو باشد، پيروزي در برابر اوست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها