ای فرزند آدم آنچه بیش از نیاز خود فراهم کنی بریا دیگرا اندوخته ای .

ای فرزند آدم آنچه بیش از نیاز خود فراهم کنی بریا دیگرا اندوخته ای .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی