این فرمایش از کدام یک از بزرگان است..! راز تو اسیر تو است اگر آن را فاش کنی تو اسیر آن میشوی،،،؟

این فرمایش از کدام یک از بزرگان است..! راز تو اسیر تو است اگر آن را فاش کنی تو اسیر آن میشوی،،،؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی