کلمه ( الَذّی ) گاهی مواقع هع معنی ....... می آید.

کلمه ( الَذّی ) گاهی مواقع هع معنی ....... می آید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی