این سخن از کیست؟از دست دادن حاجت، بهتر از درخواست کردن از نا اهل است

این سخن از کیست؟از دست دادن حاجت، بهتر از درخواست کردن از نا اهل است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی