پنج سورۀ با الحمد الله شروع مي‌شود. نام انها چیست؟

پنج سورۀ با الحمد الله شروع مي‌شود. نام انها چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی