این سخن از کیست(اگر تونی چنان کن که دراحسان و محبت سرآمد معاشران باشی)؟

این سخن از کیست(اگر تونی چنان کن که دراحسان و محبت سرآمد معاشران باشی)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی