بردباری و وقار دو همزادند که از بلندی همت زاده می شوند

بردباری و وقار دو همزادند که از بلندی همت زاده می شوند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی