اولین نماز جمعه توسط چه کسی برگزار شد؟

اولین نماز جمعه توسط چه کسی برگزار شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی