هر كه دلداده ادب باشد، بدي هايش كاسته شود سخن چه کسی میباشد؟

هر كه دلداده ادب باشد، بدي هايش كاسته شود سخن چه کسی میباشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی