شیوه ای که شیطان برای فریب انسان به کار می گیرد چیست؟

شیوه ای که شیطان برای فریب انسان به کار می گیرد چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی