امام از دیدگاه شیعه : کسی است که از سوی ........... برگزیده میشود و همه مقامات و وظایف پیامبر را ........... .

امام از دیدگاه شیعه : کسی است که از سوی ........... برگزیده میشود و همه مقامات و وظایف پیامبر را ........... .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی