بوی خوش نشاط آور است،عسل نشاط آور است،سوار کاری نشاط آور است ونگریستن به سبزه نشاظ آور است.این سخن از کیست؟

بوی خوش نشاط آور است،عسل نشاط آور است،سوار کاری نشاط آور است ونگریستن به سبزه نشاظ آور است.این سخن از کیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی