بهترين سخن آن است که نه ملال آورد و نه اندک باشد (تا به کلام خلل وارد نشود).

بهترين سخن آن است که نه ملال آورد و نه اندک باشد (تا به کلام خلل وارد نشود).

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی