هدف اساسی قیام امام خمینی (ره) چه بود؟

هدف اساسی قیام امام خمینی (ره) چه بود؟

تاکنون 11 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زنده نگهداشتن وبازگشت به اسلام (9 نفر)
  • سرکوب کردن اهداف دشمنان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی