به طور کلی از نظر امام خمینی(ره) وظیفه ی مسلمانان درمقابل ھر نظام سیاسی غیراسلامی کدام است؟

به طور کلی از نظر امام خمینی(ره) وظیفه ی مسلمانان درمقابل ھر نظام سیاسی غیراسلامی کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی