این سخن از کدام بزرگوار است(سخن چون داروست اندکش سود می بخشد و بسیارش کشنده است)

این سخن از کدام بزرگوار است(سخن چون داروست اندکش سود می بخشد و بسیارش کشنده است)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی