حکم را که قرآن کریم فقط از آن خدا می داند به چه مفھومی است؟

حکم را که قرآن کریم فقط از آن خدا می داند به چه مفھومی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی